Zezwolenie na pracę w Polsce

Zezwolenie na pracę to jedno z uprawień, dzięki którym Cudzoziemcy mogą zostać legalnie zatrudniani w Polsce. Jednakże nie wszyscy obcokrajowcy są zobowiązani do składania wniosku. Wymóg ten nie dotyczy obywateli:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej;

 • krajów przynależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 • Szwajcarii.

Zwolnienie z ubiegania się o zezwolenie na pracę dotyczy również osób posiadających zezwolenie na czasowy (określony w art. 114 ust. 1) lub stały pobyt w Polsce, a także Cudzoziemców przebywających w kraju ze względu na szczególne przesłanki jak np. ochotna humanitarna.

Rodzaje zezwoleń na pracę w Polsce

W Polsce istnieją dwa rodzaje zezwoleń na pracę: typu A i B. Pierwsze dotyczy Cudzoziemców, którzy podejmują pracę na podstawie umowy z pracodawcą, którego miejsce zamieszkania lub siedziba firmy znajdują się na terenie Polski. Z kolei pozwolenie typu B odnosi się do osób pełniących funkcję w zarządzie zarejestrowanego przedsiębiorcy bądź spółki kapitałowej czy zajmujących stanowisko komplementariusza lub prokurenta w spółce komandytowej/komandytowo-akcyjnej.

Każdy rodzaj zezwolenia na pracę ma określony czas obowiązywania. Okres ważności zezwolenia typu A wynosi nie dłużej niż 3 lata. Tymczasem zezwolenie typu B może zostać wydane na okres trzech lat lub w przypadku, gdy osoba prawna składająca wniosek zatrudnia więcej niż dwudziestu pięciu pracowników, 5 lat. Bez względu na rodzaj zezwolenia na pracę można je przedłużyć. W tym celu należy złożyć wniosek 30 dni przed upływem okresu ważności dokumentu, lecz nie wcześniej niż 90 dni od tej daty.

Pozwolenie na pracę w Polsce - Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę

 • „oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu”

 • umowa spółki – należy załączyć gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji;

 • kopia wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Dokument musi posiadać adnotację, że: "Załączona do wniosku kopia paszportu cudzoziemca zawiera wszystkie wypełnione strony".
  W przypadku powoływania się na 3-letni legalny i nieprzerwany pobyt jako podstawę zwolnienia z informacji starosty, potrzebne będzie okazanie oryginału przy składaniu kopii paszportu.

 • ORYGINAŁ INFORMACJI STAROSTY właściwego ze względu główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – wydaną nie wcześniej niż – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;

Zgodnie z § 7 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę załącza oryginał informacji starosty

 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty – jeżeli była ona wymagana;

Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego;

 • dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty.

 • dowód wpłaty zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na Pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U z 2017 r., poz. 2350)

 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym

 • oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście)

Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów, konieczne jest jednak okazanie ich oryginałów, (nie dotyczy kopii paszportu cudzoziemca).

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym; 

Zezwolenie na pracę . Jakie opłaty muszę wnieść?

 • 50 zł w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres krótszy niż 3 miesięcy;

 • 100 zł - w przypadku zatrudnienia cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące;

Zatrudnianie cudzoziemców - Zwolnienie z informacji starosty

W przypadkach wskazanych poniżej pracodawca może ubiegać się o wydanie zezwolenia na pracę bez konieczności wcześniejszego uzyskania informacji starosty:

 • obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lub 4 ustawy – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i UMOWY O PRACĘ oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne (np. druki ZUS RCA wraz z potwierdzeniem złożenia w ZUS).

UWAGA !!! Oświadczenie musi być ważne na dzień złożenia wniosku!

 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię  z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ich spełnienie;

 • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

       "W rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach pobyt cudzoziemca uznaje się za nieprzerwany jeżeli żadna z przerw nie była dłuższa niz 6 miesięcy i wszystkie przerwy łącznie nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy"

 • cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym; 

 • cudzoziemca - trenera sportowego lub sportowca, wykonującego pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 • lekarza i lekarza dentysty, odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,

 • cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę w zawodzie określonym w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia  w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

 

 

Szczegóły ? 795 889 889