Verification: 87cf25a154abfb9f50596f02738baf2f google.com, pub-8426126163803315, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Czekasz długo na kartę pobytu ?
Złóż  skargę do WSA otrzymasz kartę
i  odszkodowanie. 

Skarga do sądu administracyjnego.

Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania:

1) zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie rozstrzygnięcia;

2) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania (jeżeli organ załatwi sprawę po wniesieniu skargi).

Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Sąd może orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego. Nie liczyłbym jednak na to orzeczenie w realiach spraw dotyczących cudzoziemców.

Sąd może orzec o wymierzeniu organowi grzywny lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. I choć jest to uprawnienie, sądy korzystają z tej możliwości, zasądzając na rzecz cudzoziemców znaczne kwoty.

 

" Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której organ administracji nie podejmuje żadnej czynności w sprawie przez blisko siedem miesięcy i dopiero po tak odległym terminie (działania datowane na […] kwietnia 2018 r.) wzywa stronę do uzupełniania braków wniosku (podejmuje inne – w/w – czynności). Tym bardziej, że – do tego momentu – organ kompletnie ignorował nałożoną na niego (w art. 36 K.p.a.) powinność i nie zawiadomił strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, nie podał przyczyn tego stanu rzeczy i nie wskazał nowego terminu załatwienia sprawy. Postawy organu nie zmieniły także – złożone przez skarżącego (data wpływu do organu: […] luty 2018 r.) – wniosek o przyspieszenie postępowania oraz ponaglenie. Nie sposób również nie zauważyć skierowanej do strony informacji, zawartej w piśmie z […] kwietnia 2018 r., że kontakt z prowadzącym sprawę inspektorem w siedzibie organu jest możliwy jedynie po uprzednim wezwaniu przez niego, co kłóci się oczywiście – m.in. – z zasadą zaufania do organów (art. 8 K.p.a.), z zasadą informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy (art. 9 K.p.a.), zasadą czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10 K.p.a.) i zasadą przekonywania (art. 11 K.p.a.). Powyższe stanowi, że – w prowadzonym w sprawie postępowaniu – zaistniała oczywista bezczynność organu, stanowiąca naruszenie zasad i terminów określonych w art. 35, art. 36 i art. 37 § 4 oraz w art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 i art. 12 K.p.a.”

(…)

„Sytuacja, w której strona czeka tak długo, jak w rozpoznawanej sprawie, na rozstrzygnięcie organu administracji publicznej (wydanie przez ten organ decyzji zezwalającej na pobyt czasowy) nie da się pogodzić z regułami demokratycznego państwa prawa i jednoznacznie wskazuje na rażące naruszenie prawa. Zachowanie organu nie zasługuje na aprobatę i w sposób oczywisty podważa zaufanie jednostki do organów administracji publicznej. Organ nie może także w nieskończoność (co czyni od dłuższego już czasu) powoływać się na kłopoty kadrowe i zmiany organizacyjne.”

Wpisz swoje dane a my skontaktujemy się w sprawie skargi do Sądu i pomożemy Ci wyliczyć odszkodowanie

508 082 176

  • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com