Szukaj
 • Grzegorz Polański

Zameldowanie Cudzoziemca we Wrocławiu

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM I ul. G. Zapolskiej 4 okienka 8-15 tel. +48 71 777 91 47

 • COM II pl. Nowy Targ 1-8 okienka 1- 4, 6 tel. +48 71 777 91 46

 • COM IV al. M. Kromera 44 okienka 3 - 5 tel. +48 71 777 93 48, 777 84 72, 777 84 76

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę: Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I i COM II poniedziałek - piątek 8:00–17:15

 • COM IV poniedziałek - piątek 8:00—15:15

Uwagi: Zameldowania się można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu oraz pełnomocnictwa w oryginale. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. Dodatkowe czynności - powiązane procedury: Przy zameldowaniu na pobyt czasowy wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu/zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego (dla mieszkańców Wrocławia  - z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1)

Opłaty: Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy: Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje Wymagane wnioski i dokumenty:

 • formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”;

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu;

 • ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający  tożsamość i obywatelstwo;

ponadto:

 • cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U z 2016 r., poz. 1990,1948 i 2066 oraz z 2017 r., poz. 60) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany

 • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem;państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE;122 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 

508 082 176

 • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com