Szukaj
  • Grzegorz Polański

Wszystko o karcie pobytu1. Kiedy mogę złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały? Jakie trzeba spełniać kryteria?


Wniosek o udzielenia zezwolenia na pobyt stały można złożyć do ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium RP. W zależności od podstawy z jakiej ubiegacie się Państwo o pobyt stały należy spełnić następujące warunki:

1) dziecko cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – dziecko powinno być urodzone po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej, a także dziecko powinno pozostawać pod opieką tego rodzica.

2) dziecko obywatela polskiego pozostające pod jego opieką – cudzoziemiec powinien być dzieckiem obywatela RP, jak również musi pozostawać pod opieką tego rodzica,

3) osoba o polskim pochodzeniu – cudzoziemiec powinien przedstawić dokumenty potwierdzające jego polskie pochodzenie oraz dokumenty potwierdzające jego zamiar osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,

4) małżonek obywatela RP - związek małżeński powinien zostać zawarty co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku, a cudzoziemiec powinien posiadać zezwolenie na pobyt czasowy z tytułu małżeństwa przez co najmniej ostatnie 2 lata i przez ten okres przebywać w Polsce nieprzerwanie;

5) ofiara handlu ludźmi - cudzoziemiec powinien posiadać zezwolenie na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi udzielone mu co najmniej na okres rok przed złożenie wniosku o pobyt stały, powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające, że współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi oraz że ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia;

6) cudzoziemiec posiadający status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - cudzoziemiec powinien bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywać nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 5 lat w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

7) cudzoziemiec posiadający zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - cudzoziemiec powinien bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przebywać nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach;

8) cudzoziemiec posiadający azyl na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – cudzoziemiec powinien przedstawić decyzję o udzieleniu azylu;

9) posiadacz Karty Polaka - cudzoziemiec powinien przedłożyć ważną Kartę Polaka oraz dokumenty potwierdzające jego zamiar osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.


2. Kiedy pobyt na terytorium RP uważa się za nieprzerwany?


Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia mu wnioskowanego zezwolenia na pobyt.

Do okoliczności usprawiedliwiających przerwę w pobycie należą:

1. wykonywanie przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. towarzyszenie cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 1, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko,

3. szczególna sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy,

4. wyjazd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.


3. Czy za wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tyt. Karty Polaka trzeba płacić 640 zł?


Nie. Zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka jest zwolnione z opłaty skarbowej.


4. Czy mogę ubiegać się o zwrot opłaty skarbowej jeżeli otrzymałem decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub zrezygnowałem z ubiegania się o ww. zezwolenie?


Ø Tak. Opłata skarbowa podlega zwrotowi od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Ø Organem właściwym do zwrotu należnej kwoty (opłaty za wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy) jest organ, do którego wpłata została dokonana,


5. Kto posiada polskie pochodzenie?


Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:

1) co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;

2) wykaże ona swój związek z polskością.


Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być dokumenty, wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące wnioskodawcy lub jego rodziców, dziadków lub pradziadków, a w szczególności:

1. polskie dokumenty tożsamości;

2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;

3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;

4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;

5. dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej.

Dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być również inne dokumenty, a w szczególności:

1) o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;

2) potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.


6. Jaki wniosek trzeba złożyć, żeby zalegalizować pobyt dzieci / żony / męża / matki / ojca cudzoziemca, którym wkrótce kończy się legalny pobyt w Polsce, a chcą zostać z cudzoziemcem? Jakie warunki trzeba spełnić żeby otrzymać zezwolenie na pobyt?


Cudzoziemcy, którym kończy się ważność wizy albo upływa termin legalnego pobytu w ramach ruchu bezwizowego do ostatniego dnia legalnego pobytu mogą wystąpić do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu w Polsce z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tytułu:

- zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną,

- innych okoliczności.

Wnioskodawca powinien do wniosku załączyć akty stanu cywilnego wskazujące na stopień pokrewieństwa z cudzoziemiec, do którego chce dołączyć oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie:

- ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzające pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP,

- źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,

- zapewnionego na terytorium RP miejsca zamieszkania.


7. W jaki sposób zalegalizować pobyt dziecka obcokrajowców urodzonego w Polsce w trakcie pobytu rodziców na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy / rezydenta długoterminowego UE /stały?


Jeżeli dziecko urodziło się w Polsce po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej należy złożyć wniosek o pobyt stały z art. 195 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b ustawy o cudzoziemcach.

W pozostałych przypadkach należy wystąpić z wnioskiem o pobyt czasowy z tytułu łączenia rodzin - art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o cudzoziemcach lub z innych okoliczności – art. 160 pkt 2, art. 187 pkt 8 ww. ustawy.

Wnioskodawca powinien do wniosku załączyć akty stanu cywilnego wskazujące na stopień pokrewieństwa z cudzoziemiec, do którego chce dołączyć, a w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy należy przedłożyć również dokumenty potwierdzające posiadanie:

- ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzające pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP,

- źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,

- zapewnionego na terytorium RP miejsca zamieszkania.8. Kiedy można złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tyt. łączenia rodzin? Jakie dokumenty trzeba dołączyć?


Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z tyt. łączenia rodzin można złożyć do ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium RP.


Zezwolenia na pobyt czasowy z tyt. łączenia rodzin przysługuje:

a) osobie pozostającej z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim;

b)małoletniemu dziecku cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione;

c) małoletniemu dziecku cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską;

d) małoletniemu dziecku osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską;

e) wstępnemu w linii prostej lub osobie pełnoletniej odpowiedzialnej zgodnie z prawem obowiązującym w RP za małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki.


Cudzoziemiec, do którego dołącza wnioskodawca musi przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały,

b) na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

c) w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,

d) w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,

e) co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,

f) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 ust. 1,

g) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

h) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

i) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,

j) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,

k) w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych na podstawie.


Wnioskodawca powinien do wniosku załączyć akty stanu cywilnego wskazujące na stopień pokrewieństwa z cudzoziemiec, do którego chce dołączyć oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające posiadanie:

- ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzające pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP,

- źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,

- zapewnionego na terytorium RP miejsca zamieszkania.


9. Ile muszę zarabiać aby członkowie mojej rodziny będący na moim utrzymaniu otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy?


Wysokość miesięcznego dochodu powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985), w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami osoba samotnie gospodarująca powinna posiadać powyżej 701 zł netto miesięcznie, a osobą w rodzinie więcej niż 528 zł netto miesięcznie na każdego członka rodziny.

Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


10. Kiedy można złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tyt. małżeństwa z obywatelem RP? Jakie trzeba spełniać kryteria?


Wniosek o pobyt stały można złożyć do ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium RP. Związek małżeński z obywatelem RP powinien zostać zawarty co najmniej na 3 lata przed złożeniem wniosku o pobyt stały, a cudzoziemiec powinien przez co najmniej ostatnie 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywać na terytorium RP nieprzerwanie na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego z tytułu pozostawania w związku małżeńskim.11. Jakie dokumenty potwierdzają znajomość języka polskiego na poziomie B1? Gdzie zdobyć takie dokumenty? Jakie szkoły / uczelnie wydają takie dokumenty?


Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE musi posiadać posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.

Wyżej wymienionego wymogu nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, który do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie ukończył 16. roku życia.


Znajomość języka polskiego potwierdza się jednym z następujących dokumentów:

1) urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1;

2) świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) lub uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201) z wykładowym językiem polskim;

3) świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.


Cudzoziemiec może uzyskać urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego jako obcego po zdaniu egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomie B1. Certyfikat znajomości języka polskiego wydaje Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Również inne podmioty, które otrzymały decyzję Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki po zasięgnięciu opinii ww. Komisji są uprawnione do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości językowej.


12. Kiedy powinienem zwrócić kartę pobytu czasowego?


Artykuł 249 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach - cudzoziemiec zwraca kartę pobytu organowi, który ją wydał, gdy:


a) nabył obywatelstwo polskie;

b) wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu;

c) wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

d) wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy;

e) wydano decyzję o cofnięciu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych;

f) wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt czasowy wygasła z mocy prawa (tj. z dniem uzyskania przez cudzoziemca kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub obywatelstwa polskiego albo z dniem, w którym decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu stała się ostateczna);

g) wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt stały wygasła z mocy prawa (tj. z dniem udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa );

h) wydana decyzja o udzielaniu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych wygasła z mocy prawa (tj. z dniem nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub pisemnego zawiadomienia przez niego organu Straży Granicznej o zrzeczeniu się prawa do korzystania odpowiednio ze zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt stały).


Cudzoziemiec zwraca kartę pobytu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym:

1) doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo

2) decyzja, o których mowa powyżej stały się ostateczne albo wygasły.


13. Czy muszę być zameldowany?


Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

W karcie pobytu nie umieszcza się adresu zameldowania na pobyt stały lub czasowy, gdy cudzoziemiec nie zameldował się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek jego rodziny, przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.


14. W jakim terminie należy złożyć wniosek o wymianę karty pobytu? Ile czasu przed upływem terminu ważności?


Wniosek o wymianę karty pobytu, należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany, np.:

1) zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;

2) zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;

3) jej utraty;

4) jej uszkodzenia.


Wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem okresu ważności karty pobytu.

Uwaga: W przypadku upływu terminu ważności karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy nie należy występować o wymianę karty pobytu. Do ostatniego dnia legalnego pobytu należy wystąpić z kolejnym wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.


15. Czy po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę muszę wyjechać z Polski kiedy skończy się wiza / biometria w paszporcie?


Nie. Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie: pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. W związku z powyższym cudzoziemiec może oczekiwać na decyzję w Polsce.


16. Czy będąc w procedurze, mogę opuścić Polskę i wrócić? Czy muszę czekać aż do momentu uzyskania karty pobytu?


Tak. Cudzoziemiec powinien pamiętać jednak aby w przypadku wyjazdu za granicę ustanowić pełnomocnika do doręczeń. Warto również poinformować tutejszy urząd o planowanym wyjeździe, jego celu i okresie nieobecności w Polsce. Może to ułatwić procedurę.

Ponadto w przypadku opuszczenia terytorium RP po upływie ważności posiadanej wizy, ruchu bezwizowego lub poprzedniego zezwolenia na pobyt należy pamiętać, że aby móc powrócić na terytorium RP będzie konieczne wyrobienie nowej wizy. Wbity do paszportu cudzoziemca „stempel” potwierdza jedynie legalny pobyt na terytorium RP, nie uprawnia do wielokrotnego przekraczania granic.


17. Czy po złożeniu wniosku o pobyt mogę pracować czekając na decyzję? Co zrobić, żeby móc w tym czasie pracować?


Cudzoziemiec może pracować w toku postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, gdy:

1) posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz:

a) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przebywał na tym terytorium na podstawie tego zezwolenia i kontynuuje wykonywanie pracy, do której był uprawniony na jego podstawie,

b) wykonuje pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, na rzecz jednostki przyjmującej, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139o ust. 1 tej ustawy, na warunkach określonych w tym wniosku,

3) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,

4) jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 126 ust. 1, art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, w celu kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez siebie zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem na pobyt czasowy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt rezydenta długoterminowe UE stanie się ostateczna,

5) jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, i jeżeli cudzoziemiec złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w – wydanym dla niego – oświadczeniu wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach) u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku, na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.


18. Czy bez stempla w paszporcie mogę pracować? Czy muszę mieć stempel w paszporcie żeby pracować przed uzyskaniem karty pobytu?


Cudzoziemiec aby mógł pracować legalnie na terytorium RP musi posiadać legalny pobyt na terytorium RP .

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:


1) wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

2) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Stempel nie legalizuje pobytu, a jedynie potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca jest legalny z mocy przepisów ustawy.


19. Czy na podstawie stempla w paszporcie mogę przekraczać granicę?


Na podstawie umieszczonego w paszporcie stempla możecie Państwo opuścić terytorium RP. Stempel ten nie uprawnia do przekraczania granic, aby móc powrócić do Polski konieczne będzie uzyskanie wizy lub wjazd będzie mógł nastąpić w dopuszczalnym okresie ruchu bezwizowego.


20. Z jaką datą (kiedy) powinna być zawarta umowa z pracodawcą – przed czy po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?


Cudzoziemiec może rozpocząć wykonywanie pracy po otrzymaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dopuszczalne jest wcześniejsze zawarcie umowy z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, jednak w takiej umowie należy wskazać przyszłą datę rozpoczęcia pracy, a w przypadku umowy cywilnoprawnej można zawrzeć odpowiedni warunek.


21. Kiedy muszę do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dołączyć informację starosty, a kiedy jest się zwolnionym z obowiązku przedkładania tego dokumentu?


Cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku przedkładania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, jeżeli:

- zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie wojewody,

- cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku,

- cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest uczestnikiem studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej,

- cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

- cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców określa kolejny katalog osób zwolnionych z obowiązku przedkładania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, np.:

1) cudzoziemiec upoważniony do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium RP,

2) obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, wykonujący prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym

3) cudzoziemca, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lub 4 ustawy – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne,

4) cudzoziemiec – trener sportowy lub sportowiec, wykonujący pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

5) lekarz i lekarz dentysta, odbywający szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów;

6) cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę w zawodzie określonym w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

22. Jakie dokumenty potwierdzają, że posiadam miejsce zamieszkania?

Dokumentami mogącymi potwierdzić posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania są np.: potwierdzenie zameldowania, umowa najmu, umowa użyczenia, oświadczenie właściciela lokalu, oświadczenie pracodawcy o zapewnieniu zakwaterowania, itp.


23.. Jakie dokumenty potwierdzają, że mam stabilne i regularne źródło dochodu/ środki na utrzymanie?


Są to dokumenty potwierdzające regularne wpływy, np. comiesięczne, w wysokości co najmniej 701 zł netto miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej i w przypadku osoby w rodzinie - 528 zł netto miesięcznie na każdego członka rodziny.

Takimi dokumentami mogą być w szczególności: umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa renty, umowa darowizny, potwierdzenie otrzymywania emerytury/renty z zagranicy.

24. Jakie dokumenty potwierdzają, że jestem ubezpieczony? Czy ubezpieczenie za granicą może być takim dokumentem?


Dokumentami mogącymi potwierdzić posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego są w szczególności: zaświadczenie z ZUS, raport zgłoszenia do ZUS podpisany przez płatnika składek, aktualna informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej w ZUS, umowa dobrowolnego zgłoszenia się do ZUS wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, prywatna polisa ubezpieczeniowa wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, jak również zagraniczne ubezpieczenie zdrowotne obowiązujące na terytorium RP przetłumaczone na język polski.


25. Czy będąc w procedurze mogę zmienić pracodawcę? Co wtedy z już złożonym wnioskiem?


Tak. W takiej sytuacji należy przedłożyć nowy załącznik nr 1 do wniosku oraz pozostałe dokumenty, które uległy zmianie, np. aktualne ubezpieczenie, aktualną umowę, potwierdzenie zamieszkania jeżeli poprzednio zakwaterowanie gwarantował nam dotychczasowy pracodawca.


26. Czy będąc w procedurze mogę zmienić tytuł, z którego składam wniosek? Co wtedy zrobić?


Taka sytuacja wymaga indywidualnego podejścia. Należy skontaktować się z osobą prowadzą sprawę w celu rozpatrzenia konkretnej sytuacji, gdyż nie zawsze można przekształcić wniosek na inne okoliczności.

27. Czy mając kartę pobytu czasowego wydaną na konkretnego pracodawcę, mogę zatrudnić się dodatkowo u innego pracodawcy? Co w takiej sytuacji zrobić?


Tak – pod warunkiem uzyskania odrębnego zezwolenia na pracę lub zarejestrowania oświadczenia w urzędzie pracy. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę uprawnia do wykonywania pracy tylko u pracodawcy/-ów wskazanego/-ych w decyzji.


28. Kiedy mogę/powinienem złożyć kolejny wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy? Ile czasu przed upływem terminu ważności karty?


Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można złożyć do ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium RP.

Z uwagi na długi okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku cudzoziemiec może wystąpić z wnioskiem o pobyt czasowy wcześniej.


29. Czy zmiana stanowiska, wysokości wynagrodzenia lub rodzaju umowy wymaga złożenia nowego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Co zrobić w takiej sytuacji?


Nie. Cudzoziemiec może wystąpić na piśmie z podaniem o zmianę posiadanego zezwolenia (nie ma wzoru takiego wniosku), do którego powinien dołączyć informację starosty - jeżeli jest wymagana - oraz nowy załącznik nr 1. Strona może zostać wezwana również o dostarczenie aktualnych dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.


30. Jak mogę zmienić zezwolenie na pobyt czasowy i pracę gdy znalazłem nowego pracodawcę?


Nie ma możliwości zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, pod kątem zmiany pracodawcy. Należy wówczas złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

31. Co muszę zrobić, kiedy przestanę pracować u pracodawcy, na którego uzyskałem zezwolenie na pobyt czasowy i pracę? Ile czasu mogę zostać jeszcze w Polsce? Ile czasu w takiej sytuacji ważna jest karta pobytu czasowego?


Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

W okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, wymienionego w zezwoleniu nie wszczyna się postępowania o cofnięcie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że dopełnił obowiązku powiadomienia, o którym mowa powyżej. Po ww. okresie wojewoda wszczyna z urzędu postępowanie o cofnięcie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Postępowanie zakończy się w ciągu miesiąca od odbioru zawiadomienia o wszczęciu postępowania przez stronę. Cudzoziemiec powinien opuścić terytorium RP w ciągu 30 dni od dnia, w którym decyzja o cofnięciu mu zezwolenia stała się ostateczna.


32. Czy prowadząc w Polsce działalność gospodarczą mogę wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, ponieważ w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jestem wspólnikiem pracuję także jako przedstawiciel handlowy.


Nie, nie ma możliwości udzielenia takiego zezwolenia na pobyt z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej i pracę. Należy ubiegać się o zezwolenie na pobyt z uwagi na prowadzenie działalności gospodarczej, a ponadto uzyskać odrębne zezwolenie na pracę na stanowisko przedstawiciela handlowego w założonej przez siebie spółce.


33. Kiedy (karta pobytu) zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może zostać cofnięte?


Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cofa się, jeżeli:

1) stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, a zezwolenie to nie zostało zmienione

2) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w okresie likwidacji

3) ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy,

4) cudzoziemiec przestał spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu,

5) obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany

6) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską,

7) w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec:

a) złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub

b) zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego,

8) cudzoziemiec zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

9) cudzoziemiec nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa,

10) cudzoziemiec podlegając obowiązkowi leczenia na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie wyraża zgody na to leczenie.


35. Co się stanie gdy nie odbiorę korespondencji z urzędu?


Listonosz nie mogąc doręczyć Państwu korespondencji pozostawi awizo w Państwa skrzynce pocztowej lub bezpośrednio w drzwiach lokalu. Jeżeli nie zgłosicie się Państwo po awizowany list, po upływie 7 dni listonosz ponowi próbę doręczenia Wam korespondencji. Jeżeli ponownie nie uda mu się doręczyć pisma, listonosz zostawi Państwu powtórne awizo. Pismo jeszcze przez kolejne 7 dni będzie oczekiwało na poczcie na odbiór. Po tym czasie list wróci do tutejszego urzędu. Taką korespondencję urząd uzna za doręczoną po upływie 14 dni od pierwszego awizowania.


36. Kiedy wniosek zostawia się bez rozpoznania? Co oznacza, że wniosek został pozostawiony bez rozpoznania? Jakie są tego konsekwencje? Co mogę zrobić w takiej sytuacji?


Gdy wniosek zawiera braki formalne organ wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w określonym terminie – zazwyczaj 14 dni.

Brakami formalnymi są np. braki we wniosku lub w załączniku nr 1 do wniosku, podpisanie załącznik nr 1 przez osobę nieupoważnioną do reprezentowania pracodawcy, brak osobistego stawiennictwa przy składaniu wniosku i nie złożenie odcisków linii papilarnych, nie załączenie 4 fotografii lub załączenie zdjęć starych albo nie spełniających wymogów, nie okazanie paszportu i nie załączenie do wniosku jego kopii, brak opłaty skarbowej. Gdy strona nie uzupełni wymaganych dokumentów we wskazanym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku - niezawierającego braków formalnych lub gdy braki formalne zostały uzupełnione w terminie - do dnia wydania decyzji ostatecznej w sprawie. W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania pobyt cudzoziemca jest nielegalny od chwili upływu ważności ostatniego tytułu pobytowego jakim się legitymował.

W razie uchybienia terminu do uzupełnienia braków formalnych strona może wystąpić z prośbą o przywrócenie terminu, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Prośbę należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

37. Co mogę zrobić w sytuacji kiedy otrzymam odmowę udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy/ stały/ rezydenta długoterminowego UE?


Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem wojewody w terminie 14 dni od odbioru, doręczenia decyzji.


38 Co się stanie kiedy zwrócę się o umorzenie postępowania w sprawie złożonego wniosku a nie mam już ważnej wizy/ paszportu biometrycznego? Kiedy w takiej sytuacji muszę opuścić Polskę?


Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

W przypadku wydania decyzji o umorzeniu postępowania pobyt cudzoziemca jest legalny do chwili kiedy decyzja ta stanie się ostateczna. Cudzoziemiec ma 30 dni od dnia kiedy decyzja stała się ostateczna na opuszczenie terytorium RP bez żadnych konsekwencji.

Decyzja jest ostateczna z upływem 14 dni od dnia jej odbioru, jeżeli strona nie wniosła w tym okresie odwołania.


39. Czy mając zezwolenie na pobyt czasowy z tyt. małżeństwa z obywatelem RP potrzebuje zezwolenia na pracę?


Nie. Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela RP, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone z tego tytułu jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.


40. Kiedy mogę pracować bez zezwolenia na pracę?


Katalog osób zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę znajdziecie Państwo w art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r., poz. 588).

Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Polski bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, jeżeli m.in.:

posiada status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub ochronę czasową na terytorium RP,

posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,

posiada zezwolenie na pobyt stały,

posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nienależącego do Unii Europejskiej, lub państwa niebędącego stroną umowy o EOG, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, albo jest członkiem rodziny obywatela ww. państw,

jest małżonkiem obywatela RP lub cudzoziemca posiadającego określone zezwolenie na pobyt na terytorium RP i posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim,

posiada ważną Kartę Polaka,

jest nauczycielem języków obcych, który wykonuje pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub w Ochotniczych Hufcach Pracy,

wykonuje indywidualnie lub w zespołach usługi artystyczne trwające do 30 dni w roku kalendarzowym;

wygłasza do 30 dni w roku kalendarzowym, okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej;

jest sportowcem wykonującym, do 30 dni w roku kalendarzowym, pracę dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP w związku z zawodami sportowymi;

jest duchownym, członkiem zakonu lub inną osobą, wykonującą pracę w związku z pełnioną funkcją religijną, w kościołach i związkach wyznaniowych oraz krajowych organizacjach między-kościelnych,

jest studentem studiów stacjonarnych,

jest studentem, który wykonuje pracę w ramach staży zawodowych, do których odbywania kierują organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów;

jest studentem, który wykonuje pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia,

uczestniczy w programach wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programach pomocy humanitarnej lub rozwojowej lub programach wakacyjnej pracy studentów, zorganizowanych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy;

jest absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych;

jest pracownikiem naukowym w podmiotach, o których mowa w przepisach o instytutach badawczych;

jest delegowany przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP, jeżeli zachowuje miejsce stałego pobytu za granicą, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, w celu wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy sprzętu, jeżeli pracodawca zagraniczny jest ich producentem, lub dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, innego sprzętu lub części, wykonanych przez przedsiębiorcę polskiego, albo przeszkolenia pracowników pracodawcy polskiego będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu w zakresie jego obsługi lub użytkowania, albo montażu i demontażu stoisk targowych, jak i opieki nad nimi, jeżeli wystawcą jest pracodawca zagraniczny, który deleguje ich w tym celu,

przepisy odrębne tak stanowią, np. zatrudnienie cudzoziemca na uczelnia wyższej do realizacji zadań związanych z kształceniem i prowadzeniem działalności naukowej następuje bez konieczności uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


278 wyświetlenia0 komentarz
 

508 082 176

  • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com