Szukaj
 • Grzegorz Polański

Rejestracja Cudzoziemca jako osoby bezrobotnej w Urzędzie Pracy

Jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy mogą zarejestrować się:

 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej;

 • obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do UE;

 • obywatele państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (tj. Konfederacja Szwajcarska);

 • cudzoziemcy posiadający w Polsce status uchodźcy;

 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt stały;

 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - są to cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy:

 • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 • bądź w celu przeprowadzenia badań naukowych,

 • z powodu posiadania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie UE w związku z tym, że zamierzają w Polsce wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą, podjąć bądź kontynuować studia lub szkolenie zawodowe, albo wykażą inne okoliczności uzasadniające pobyt w Polsce.

 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na  pobyt tolerowany;

 • cudzoziemcy korzystający w Polsce z ochrony czasowej;

 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej w Polsce;

 • cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce zgodę na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, są to cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy i pracę:

 • w celu wykonywania pracy bądź

 • w celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej, pod warunkiem, że nie posiadają w niej żadnych udziałów lub akcji;

 • cudzoziemcy posiadający wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce, pod warunkiem, że bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotni byli zatrudnieni  w Polsce nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy;

 • cudzoziemcy, towarzyszący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członkowie rodziny obywatelom Unii Europejskiej, pozostałych państw EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej;

 • cudzoziemcy – członkowie rodzin obywateli polskich, którzy:

 • uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce albo

 • po złożeniu wniosku o udzielenie pozwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE przebywają w Polsce na podstawie umieszczonego w paszporcie stempla, który potwierdza złożenie wniosku w terminie i nie zawiera braków formalnych, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadali zezwolenie na pobyt czasowy.


Kto spośród cudzoziemców może zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy?

Jako osoba poszukująca pracy mogą zarejestrować się wszyscy cudzoziemcy, którym przysługuje rejestracja jako osoba bezrobotna, a także dodatkowo:

 • cudzoziemcy, którzy posiadają w Polsce zgodę na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach, są to cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy i pracę:

 • w celu wykonywania pracy bądź

 • w celu pełnienia funkcji w zarządzie osoby prawnej, pod warunkiem, że nie posiadają w niej żadnych udziałów lub akcji;

 • cudzoziemcy posiadający wizę wydaną w celu wykonywania pracy w Polsce;

 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 lub art. 187 ustawy o cudzoziemcach, są to m.in. cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy:

 • w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia,

 • w celu połączenia się z rodziną, 

 • dla ofiar handlu ludźmi,

 • udzielone ze względu na więzi o charakterze rodzinnym (art. 160 i 161),

 • ze względu na inne okoliczności (określone w art. 186 lub 187, z wyjątkiem członka rodziny rezydenta długoterminowego UE, który jest objęty przepisami art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. g).

 • cudzoziemcy ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • cudzoziemcy – członkowie rodzin obywatela polskiego, poszukujący zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie;

 • cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków,

 • cudzoziemcy posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową,

 • cudzoziemcy posiadający w Polsce zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.

43 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 

508 082 176

 • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com