Szukaj
 • Grzegorz Polański

Przedłużenie wizy krajowej i Schengen


1. Kogo dotyczy wniosek? Cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy i zachodzą nadzwyczajne okoliczności, uzasadniające przedłużenie wizy krajowej lub Schengen. 2. Warunki, które muszę spełnić

 • Wizę krajową można przedłużyć jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

- przemawia za tym ważny interes zawodowy lub osobisty cudzoziemca albo względy humanitarne, uniemożliwiające mu opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu, - zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy, - okoliczności sprawy nie wskazują, że cel pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany, - nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania wizy krajowej.

 • Wizę Schengen przedłuża się, jeżeli posiadacz wizy wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie terytorium Schengen przed upływem terminu wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu.

 • Wizę Schengen można przedłużyć, jeżeli posiadacz wizy przedstawił dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności wizy lub okresu pobytu.

 • Wniosek o przedłużenie wizy musisz złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu oznaczonego na posiadanej wizie.

W przypadku złożenia wniosku po terminie (w trakcie nielegalnego pobytu) - odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie przedłużenia tej wizy.

 • Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych – otrzymujesz do paszportu odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku.

 • Wizę można przedłużyć jednokrotnie (wyjątek stanowi jedynie przedłużenie wizy krajowej w przypadku pobytu cudzoziemca w szpitalu).

 • Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy nie może przekraczać maksymalnego okresu czasu przewidzianego dla danego rodzaju wizy:

- 365 dni – wiza krajowa (wyjątek stanowi wiza o symbolu D/05, gdzie maksymalny okres czasu pobytu na podstawie tej wizy wynosi 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy); - 90 dni pobytu w ciągu 180-dniowego okresu – wiza Schengen.

 • Dokumentami potwierdzającymi możliwość posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu lub potwierdzającymi możliwość uzyskania takich środków w szczególności mogą być:

- czek podróżny; - zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową; - zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 3. Jakie dokumenty muszę złożyć? W celu przedłużenia wizy musisz złożyć:

 • wniosek o przedłużenie wizy

 • aktualna fotografia o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiająca osobę patrzącą na wprost trwale złączona z wnioskiem przez naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym (fotografia powinna przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wadą narządu wzroku, nosząca okulary z ciemnymi szkłami może dołączyć fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografie przedstawiające ją z nakryciem głowy, ale nakrycie to nie może uniemożliwiać identyfikacji osoby);

 • dokument podróży ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający przynajmniej 2 wolne strony oraz wydany w ciągu ostatnich 10 lat;

 • dokumenty potwierdzające cel i warunki przedłużenia wizy;

 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania (cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu powyżej 4 dni powinien posiadać środki w wysokości co najmniej 75 PLN na każdy dzień planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych);

 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 EUR, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

4. Jakie opłaty muszę wnieść?

 • przedłużenie wizy krajowej – 406 PLN,

 • przedłużenie wizy Schengen – 30 EUR (przeliczenia równowartości EUR na PLN dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny dla tej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy).

58 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 

508 082 176

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com

 • Facebook