Verification: 87cf25a154abfb9f50596f02738baf2f google.com, pub-8426126163803315, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Ponaglenie na bezczynność DUW

Wzór przykładowy


Wrocław, dn ……………

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

ul. Taborowa 33

02-699 Warszawa

za pośrednictwem

Wojewody Dolnośląskiego

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław

Znak sprawy: ……………………………………………………………………………

PONAGLENIE

Działając na podstawie art. 37 § 1 pkt 1, § 2 oraz § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, (tekst. jedn. Dz. U. z 2018, poz. 2096; dalej: k.p.a.), składam ponaglenie w związku z bezczynnością Wojewody Dolnośląskiego w sprawie o udzielenie mi zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 37 § 6 k.p.a. wnoszę o:

1. stwierdzenie, że organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności;

2. zobowiązanie organu rozpatrującego sprawę do załatwienia sprawy oraz wyznaczenie terminu 7 dni do jej załatwienia,

3. zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności oraz podjęcia środków zapobiegających bezczynności w przyszłości.

UZASADNIENIE


W dniu ………………….. r. Cudzoziemiec złożył wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień ………………………

W toku sprawy złożono wszystkie dokumenty wymagane przez organ administracji, a mimo upływu zakreślonego terminu decyzja nie została wydana. Organ nie zawiadomił o przyczynach niezałatwienia sprawy, ani nie wskazał nowego terminu jej załatwienia.

Zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. "Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania."

Spraw o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie sposób uznać za sprawy szczególnie skomplikowane, jako że są to sprawy rozpoznawane w oparciu o dokumenty przedkładane przez stronę.

W świetle natomiast art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a., Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, co zostało zdefiniowane przez ustawodawcę jako bezczynność. W ocenie Skarżącego z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.

Wojewoda Dolnośląski nie załatwił sprawy w terminie określonym w przepisach prawa, przez co pozostaje w bezczynności.

Organ nie spełnił również obowiązku określonego w art. 36 § 1 k.p.a.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 czerwca 2017 r. (sygn. Akt: II OSK 853/17), „Strona bowiem, która należycie dba o własne interesy, winna bez zwłoki wykorzystywać przysługujące jej instrumenty prawne zwalczania przewlekłości postępowania.”

Powoływanie się przez Wojewodę Dolnośląskiego na dużą ilość wniosków i problemy kadrowe nie zasługuje na uwzględnienie. Po pierwsze bowiem to Wojewoda powinien zorganizować pracę podległych Inspektorów, po wtóre zamiast płacić odszkodowania Cudzoziemcom z naszych podatków efektywniejsze byłoby przekierowanie pracowników z innych wydziałów. Po wtóre jeśli praca wydziału od kilku lat nie fumkcjonuje to uzasadnione wydaje się wyciągnięcie stosownych wniosków kadrowych. Premiowanie osób wydajnych i efektywnych, według obiektywnych kryteriów a zwalnianie osób niewydajnych blokujących etaty administracji państwowej.

W związku z powyższym, wnoszę jak we wstępie.

……………………………………..

podpis

134 wyświetlenia
 

508 082 176

  • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com