Szukaj
  • Grzegorz Polański

Ponaglenie - bezpłatny wzór

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

ul. Taborowa 33

02-699 Warszawa


za pośrednictwem


Wojewody Dolnośląskiego

Dolnośląski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław

Znak sprawy: ……………………………………………………………………………PONAGLENIE


Działając na podstawie art. 37 § 1 pkt 1, § 2 oraz § 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, (tekst. jedn. Dz. U. z 2018, poz. 2096; dalej: k.p.a.), składam ponaglenie w związku z bezczynnością Wojewody Dolnośląskiego w sprawie o udzielenie mi zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Na podstawie art. 37 § 6 k.p.a. wnoszę o:

1. stwierdzenie, że organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności;

2. zobowiązanie organu rozpatrującego sprawę do załatwienia sprawy oraz wyznaczenie terminu 7 dni do jej załatwienia,

3. zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności oraz podjęcia środków zapobiegających bezczynności w przyszłości.
UZASADNIENIEW dniu ………………….. r. Cudzoziemiec złożył wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Termin załatwienia sprawy wyznaczono na dzień ………………………


W toku sprawy złożono wszystkie dokumenty wymagane przez organ administracji, a mimo upływu zakreślonego terminu decyzja nie została wydana. Organ nie zawiadomił o przyczynach niezałatwienia sprawy, ani nie wskazał nowego terminu jej załatwienia.


Zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. "Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania."


Spraw o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie sposób uznać za sprawy szczególnie skomplikowane, jako że są to sprawy rozpoznawane w oparciu o dokumenty przedkładane przez stronę.


W świetle natomiast art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a., Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, co zostało zdefiniowane przez ustawodawcę jako bezczynność. W ocenie Skarżącego z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie.


Wojewoda Dolnośląski nie załatwił sprawy w terminie określonym w przepisach prawa, przez co pozostaje w bezczynności.


Organ nie spełnił również obowiązku określonego w art. 36 § 1 k.p.a.


Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 21 czerwca 2017 r. (sygn. Akt: II OSK 853/17), „Strona bowiem, która należycie dba o własne interesy, winna bez zwłoki wykorzystywać przysługujące jej instrumenty prawne zwalczania przewlekłości postępowania.”
W związku z powyższym, wnoszę jak we wstępie.
……………………………………..

podpis


168 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 

508 082 176

  • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com