Szukaj
 • Grzegorz Polański

Odwołanie od decyzji negatywnej Wojewody

Żeby otrzymać zezwolenie na pobyt stały muszą być spełnione warunki, które zostały określone w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach art. 195 – art. 210 ustawy.


Błędy w złożonych dokumentach

Należy pamiętać, że osoby ubiegające się o zezwolenie na pobyt stały często nie zagłębiają się w istotę tego, czego się od nich wymaga i składają dokumenty, które w ogóle nie są od nich wymagane czy dokumenty, które nie są już ważne lub w takiej ilości, która komplikuje pracę urzędu. To z kolei powoduje błędy/trudności w pracy urzędników.

Najczęściej spotykane błędy w złożonych dokumentach:

 • nieaktualne dokumenty (np. zaświadczenie z banku);

 • dokumenty z błędami (literówki, błędna data);

 • dokumenty, których termin ważności wygasa przed zakończeniem postępowania administracyjnego (zaświadczenie z uczelni, umowa najmu mieszkania, umowa o pracę);

 • dokumenty, które nie spełniają wymagań prawa (dotyczy to głównie tych, które nie są potwierdzeniem zamiaru osiedlenia się w Polsce na stałe).

W przypadku załączenia tak zwanego „błędnego materiału dowodowego” urzędy muszą kontaktować się z osobą, wzywać do uzupełnienia braków i tak dalej. Ale w praktyce to tak nie działa. Osoba ubiegająca się o zezwolenie na pobyt może traktować takie postępowanie urzędu jako naruszenie art. 8 i art. 9 k.p.a. Mowa w nim jest o prowadzeniu postępowania w sposób niebudzący zaufania do władzy publicznej oraz nienależyte i niewyczerpujące informowanie strony o okolicznościach faktycznych i prawnych, które miało wpływ na ustalenie praw i obowiązków skarżącego będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Niewezwanie Wnioskodawcy do uzupełnienia braków wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, stosownie do dyspozycji art. 64 § 2 k.p.a. lub wezwanie do uzupełnienia braków bez pouczenia co do skutków prawnych, gdy tą sprawą się nie zajmiemy, może w konsekwencji doprowadzić do wydania decyzji odmownej w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt dla cudzoziemca.


Pozostałe czynniki powodujące decyzję negatywną

Do pozostałych czynników powodujących decyzję negatywną w sprawach dotyczących zezwolenia na pobyt stały można zaliczyć:

 • składanie więcej niż jednego wniosku o zezwolenie na pobyt (osoba nie może mieć dwóch lub więcej spraw w toku);

 • nieuregulowanie braków formalnych bądź materialnych w terminie wyznaczonym przepisami prawa;

 • niedołączenie do akt sprawy dokumentów wskazujących nowe okoliczności (zmiana miejsca pracy, zmiana miejsca zamieszkania lub uczelni, zmiana wysokości wynagrodzenia).


Odwołanie – co to jest ?

Podchodząc do tematu skutecznego odwołania, warto oczywiście zrozumieć, czym jest odwołanie, na podstawie czego można je wnieść i jak je poprawnie sporządzić.

Polskie prawo umożliwia odwołanie się od negatywnej decyzji o wydaniu cudzoziemcowi karty pobytu. Od momentu otrzymania decyzji odmownej masz prawo do odwołania się od niej w ciągu 14 dni. W tym celu należy złożyć odwołanie za pośrednictwem Wojewody..


Strona tytułowa

Strona tytułowa powinna zawierać informację o tym, jakiego rodzaju jest to dokument (czyli nazwę), przez kogo został złożony, do jakiego organu został złożony i kiedy.

Najlepiej podać w lewym górnym rogu dane wnoszącego odwołanie, a mianowicie: imię, nazwisko, rok urodzenia, numer sprawy, adres, dane kontaktowe. W prawym górnym rogu należy wskazać informację o organie, do którego adresowany jest ten dokument. Wszystkie odwołania kierujemy do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, dlatego piszemy: do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa, za pośrednictwem: Wojewody Dolnośląskiego.

Uzasadnienie odwołania

Następnie trzeba wskazać, z jakiego powodu odwołujemy się od decyzji. Na przykład otrzymaliśmy decyzję, w której odmówiono udzielenie zezwolenia na pobyt stały w związku z tym, że nie zostały dołączone dokumenty z uczelni czy zakładu pracy (potwierdzenie kontynuacji studiów, bądź nowa umowa o pracę) albo ważność załączonych dokumentów wygasła po terminie wyznaczonym do załatwienia sprawy administracyjnej, ale przed wydaniem decyzji. Czyli piszemy:

 • Naruszenie przepisów prawa materialnego;

i/lub

 • Naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy

Dalej musimy wskazać konkretne artykuły, które zostały naruszone. Artykuły te można znaleźć w decyzji. Na przykład art. 144 w zw. art. 100 ust. 1 pkt 1 i art. 104 ustawy o cudzoziemcach, poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż nieprzedstawienie przez stronę w toku postępowania dokumentów niezbędnych do wykazania spełnienia wymogów do uzyskania zezwolenia na pobyt stały jest równoznaczne z niespełnieniem przez stronę tych wymogów.

Jeżeli sprawa nie została załatwiona w terminie, też musimy wymienić to naruszenie w sposób następujący: naruszenie art. 36 § 1 k.p.a. poprzez niezałatwienie sprawy w terminie, a za nim niezawiadomienie strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.Często jest tak, że urzędy nie informują osób o tym, że w sprawie nadal są braki w dokumentach, albo takie powiadomienie zostało wysłane, ale nieodebrane, co wg przepisów uznaje się za doręczone. W takim przypadku warto skorzystać z artykułu 7, 77 oraz 80 kodeksu postępowania administracyjnego. Wskazujemy, że również powołujemy się na: naruszenie art. 7 w zw. z art. 77 w zw. z art. 80 k.p.a. poprzez niepodjęcie wszelkich niezbędnych kroków do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli oraz niezebranie i nierozpatrzenie w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego, jak również dowolną jego ocenę, przejawiające się w wydaniu rozstrzygnięcia pomimo niezebrania dowodów niezbędnych do merytorycznego rozstrzygnięcia wniosku skarżącego i oparcie decyzji odmawiającej udzielenie zezwolenia na pobyt stały wyłącznie o przesłankę nieprzedstawienia przez stronę dowodów na zasadność wniosku.


Należy pamiętać o tym, że będziemy załączać do akt sprawy nowe dokumenty, więc trzeba to również wymienić. Na przykład: także wnoszę o dopuszczenie i dołączenie do akt sprawy dowodów w postaci dodatkowych dokumentów.

Dalej konieczne jest wskazanie samego celu, dla którego piszemy odwołanie. Piszemy, że: w związku z powyższym prosimy o zmianę decyzji oraz udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Oczywiste jest to, że każde odwołanie musi być uzasadnione, więc przechodzimy do części uzasadniającej. Najlepiej, dla wygody czytania zaznaczyć odpowiednio tę część odwołania. Można po prostu napisać po środku strony „UZASADNIENIE”.

W części tej znowu wracamy do artykułów oraz przepisów, ale nie ma w tym czegoś skomplikowanego, bo wszystkie dotyczące nas artykuły już zostały wymienione w decyzji negatywnej.

Jaką drogą złożyć odwołanie ?

Najlepiej jest złożyć odwołanie osobiście albo drogą pocztową (listem poleconym, zachowując potwierdzenie wysłania). W przypadku złożenia odwołania osobiście, lepiej posiadać kopię odwołania, na której organ postawi pieczątkę potwierdzającą datę złożenia dokumentów. Potwierdzenie może się przydać później, a także będzie potwierdzeniem legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku, gdy wiza już nie jest ważna.


Masz pytania ? officeadvonetexpert.pl

33 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 

508 082 176

 • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com