Szukaj
 • Grzegorz Polański

Świadczenie pieniężne dla osób posiadających Kartę Polaka

Aktualizacja: 6 lis 2020


1. Kogo dotyczy wniosek? Dotyczy osób, które złożyły wniosek o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadanej Karty Polaka i chcą uzyskać świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP. 2. Warunki, które muszę spełnić?

 • Aby ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego, cudzoziemiec który posiada Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Rzeczypospolitej Polskiej, musi złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały po 1 stycznia 2017 r. Wniosek składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka (art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach). Świadczenie pieniężne przeznaczone jest na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP i może być przyznane na okres do 9 miesięcy.

 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka. Wniosek składa się wyłącznie na formularzu urzędowo określonym.

 • Cudzoziemcowi, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przed 1 stycznia 2017 r. – świadczenie pieniężne nie przysługuje.

 • Cudzoziemiec, któremu zostanie przyznane świadczenie pieniężne - otrzyma decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego.

 • Świadczenie pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej wypłacane jest ze środków zaplanowanych w ustawie budżetowej. Gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie poziom 75% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosi informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.

 • Wnioski, których rozpatrywanie zostało wstrzymane, będą rozpatrywane po ponownym uruchomieniu środków na wypłatę świadczenia pieniężnego.

 • Cudzoziemiec obowiązany jest do pisemnego poinformowania urzędu o każdej zmianie adresu zamieszkania.

 • Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale lub urzędowo poświadczonych kopiach, pozostałe dokumenty można poświadczyć urzędowo u polskiego notariusza lub bezpłatnie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu złożenia wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie.

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

 • Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN.

 • W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

3. Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego nie obejmuje członków Twojej najbliższej rodziny, składasz:

1. Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami; pamiętaj o czytelnym podpisaniu wniosku swoim imieniem i nazwiskiem; 2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pierwszej strony ważnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży) z danymi osobowymi, na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Twojej ważnej Karty Polaka; 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN.

 • W przypadku gdy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmuje członków Twojej najbliższej rodziny przebywających z Tobą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. współmałżonka lub małoletnie dzieci pozostające pod Twoją władzą rodzicielską lub Twojego współmałżonka, należy złożyć:

1. Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego; wniosek wypełnia się czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami; pamiętaj o czytelnym podpisaniu wniosku swoim imieniem o nazwiskiem; 2. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pierwszej strony ważnego dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży) z danymi osobowymi, na podstawie którego nastąpił wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię Twojej ważnej Karty Polaka; 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zapisanych stron ważnych  dokumentów  potwierdzających tożsamość każdego łonka najbliższej rodziny objętego wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego których nastąpił ich wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych aktów stanu cywilnego łonków Twojej najbliższej rodziny potwierdzających stopień pokrewieństwa lub  wskazujących na zawarcie z Tobą związku małżeńskiego, tj. aktu małżeństwa, akty aktów urodzenia dzieci; sporządzone sporządzonych w języku ojczystym wraz z ich tłumaczeniami na język polski lub umiejscowionych aktów (tj. wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego); 6. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie razem z Tobą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łonków najbliższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu współmałżonka, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez współmałżonka, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka dzieci, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej przez współmałżonka pracy. 7. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN. Uwaga!

 • W przypadku, gdy otrzymałeś decyzję o przyznaniu świadczenia pieniężnego na okres krótszy niż 9 miesięcy, wówczas składasz:

1. Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z zaznaczeniem, że jest to kolejny wniosek; wniosek wypełnia się czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami; pamiętaj o czytelnym podpisaniu wniosku swoim imieniem i nazwiskiem. 2. Kopię pierwszej decyzji o przyznaniu Ci świadczenia pieniężnego; 3. Kopię dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (np. kopię pierwszej strony Twojego paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży z danymi osobowymi lub kopię Twojej karty pobytu); 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN.

 • W przypadku, gdy kolejnym wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmujesz członków rodziny, którym świadczenie zostało przyznane w pierwszej decyzji, wówczas składasz:

1. Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z zaznaczeniem, że jest to kolejny wniosek; wniosek wypełnia się czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami; pamiętaj o czytelnym podpisaniu wniosku swoim imieniem i nazwiskiem. 2. Kopię pierwszej decyzji o przyznaniu Ci świadczenia pieniężnego; 3. Kopię dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (np. kopię pierwszej strony Twojego paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży z danymi osobowymi lub kopię Twojej karty pobytu); 4. Kopie dokumentów potwierdzających tożsamość każdego łonka rodziny objętego wnioskiem (np. kopie pierwszych stron paszportów zagranicznych lub dokumentów podróży z danymi osobowymi lub kopie kart pobytu); 5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN.

 • W przypadku, gdy kolejnym wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego obejmujesz członków Twojej najbliższej rodziny przebywających z Tobą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. współmałżonka lub małoletnie dzieci pozostające pod Twoją władzą rodzicielską lub Twojego współmałżonka, którzy nie byli objęci pierwszym wnioskiem o przyznanie świadczenia, wówczas składasz:

1. Wniosek wypełniony zgodnie z pouczeniem we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z zaznaczeniem, że jest to kolejny wniosek; wniosek wypełnia się czytelnie w języku polskim, drukowanymi literami; pamiętaj o czytelnym podpisaniu wniosku swoim imieniem i nazwiskiem. 2. Kopię pierwszej decyzji o przyznaniu Ci świadczenia pieniężnego; 3. Kopię dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość (np. kopię pierwszej strony Twojego paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży z danymi osobowymi lub kopię Twojej karty pobytu); 4. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wszystkich zapisanych stron ważnych  dokumentów  potwierdzających tożsamość każdego łonka najbliższej rodziny objętego wnioskiem (paszportu zagranicznego lub dokumentu podróży), na podstawie którego których nastąpił ich wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych aktów stanu cywilnego łonków Twojej najbliższej rodziny potwierdzających stopień pokrewieństwa lub  wskazujących na zawarcie z Tobą związku małżeńskiego, tj. aktu małżeństwa, akty aktów urodzenia dzieci; sporządzone sporządzonych w języku ojczystym wraz z ich tłumaczeniami na język polski lub umiejscowionych aktów (tj. wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego); 6. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie razem z Tobą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej łonków najbliższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, np. umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu współmałżonka, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez współmałżonka, zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, dyplomy i świadectwa ukończenia szkoły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenia ze szkoły/przedszkola/żłobka dzieci, ubezpieczenie z tytułu wykonywanej przez współmałżonka pracy. 7. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN. 4. Jakie opłaty muszę wnieść?

 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium RP podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 PLN.

 • 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli ustanowiono pełnomocnika do prowadzenia sprawy. Z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo zwolnieni są: małżonek, rodzice, dzieci i rodzeństwo wnioskodawcy. Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do sprawy dokumenty.

52 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 

508 082 176

 • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com