Szukaj
  • Grzegorz Polański

Karta pobytu - polskie korzenie


KOGO UZNAJE SIĘ ZA OSOBĘ POLSKIEGO POCHODZENIA?

Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki: 1. Co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej; 2. Wykazuje ona swój związek z polskością, w szczególności poprzez pielęgnowanie polskiej mowy, polskiej tradycji i zwyczajów. Warunek wskazany w punkcie 1. uważa się za spełniony, jeżeli co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków wnioskodawcy potwierdziło swoją przynależność do Narodu Polskiego przez, w szczególności, pielęgnowanie polskich tradycji i zwyczajów.

JAK MOŻNA ZALEGALIZOWAĆ POBYT CUDZOZIEMCA O POLSKIM POCHODZENIU?

Cudzoziemcy o polskim pochodzeniu mają możliwość zalegalizowania swojego pobyt w Polsce poprzez: 1. Ubieganie się o Kartę Polaka na podstawie polskiego pochodzenia; 2. Ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia; 3. Ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie ważnej Karty Polaka. Karta Polaka nie oznacza nadania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlenia się w Polsce, ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy. Na podstawie Karty Polaka cudzoziemiec może otrzymać bez opłat wizę pobytową długoterminową, uprawniającą do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy. O procedurze ubiegania się o Kartę Polaka na podstawie polskiego pochodzenia można przeczytać tutaj: http://www.migrant.info.pl/karta_polaka.html Osoba, której polskie pochodzenie zostało potwierdzone, może osiedlić się w Polsce na stałe – oznacza to, że taka osoba może ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały. W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia osoba dodatkowo powinna przedstawić dokumenty, potwierdzające polskie pochodzenie. O takich dokumentach można przeczytać poniżej. W celu weryfikacji polskiego pochodzenia, cudzoziemiec może zostać wezwany na rozmowę do Urzędu Wojewódzkiego, gdzie w trakcie wywiadu przedstawiciel Urzędu może zadać mu różne pytania w celu potwierdzenia związku cudzoziemca z polskością.

JAKIE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄ POLSKIE POCHODZENIE?

Dokumentami i dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być: - polskie dokumenty tożsamości; - akty stanu cywilnego lub ich odpisy; - metryki chrztu; - świadectwa szkolne; - dokumenty potwierdzające związek z polskością; - dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych; - dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu; - dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis o polskim pochodzeniu tej osoby; - zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat polskiej narodowości ich posiadacza; - zaświadczenie organizacji polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej; - prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji itp.

Gdzie szukać dokumentów 1) Archiwum Główne Aktów Dawnych w Warszawie Warszawa, ulica Długa 7 Centrala: 22 831 54 91 lub 22 635 45 32 (33) e-mail:sekretariat@agad.gov.pl http://www.agad.archiwa.gov.pl 2) Archiwum Państwowe w Białymstoku Białystok, ul. Rynek Kościuszki 4, tel. +48 85 743 56 03 www.bialystok.ap.gov.pl sekretariat_ap@bialystok.ap.gov.pl 3) Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi (przechowuje akty stanu cywilnego odtworzone w postępowaniu sądowym w latach 1947-1952) Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 100, Łódź, tel. +42 638 53 03 4) Archiwa Kościelne. Lista Archiwów Kościelnych jest dostępna tutaj: www.agad.archiwa.gov.pl .

67 wyświetlenia0 komentarz
 

508 082 176

  • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com