Verification: 87cf25a154abfb9f50596f02738baf2f google.com, pub-8426126163803315, DIRECT, f08c47fec0942fa0

JEDNOLITE ZEZWOLENIE NA POBYT I PRACĘ

Cudzoziemcy zamierzający zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie podjęcia lub kontynuacji pracy, powinni ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

WYMAGANE DOKUMENTY

W przypadku zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, oprócz podstawowych dokumentów, o których mowa w zakładce https://www.kartapobytu.net/pobyt-czasowy cudzoziemiec musi również złożyć:

- załącznik nr 1 do wniosku; Uwaga! Załącznik musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania pracodawcy (np. zgodnie ze sposobem reprezentacji Spółki ustanowionym w KRS).

Złożenie nieprawidłowo wypełnionego/podpisanego załącznika lub brak załącznika będzie traktowane jako brak formalny; -  informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (jeśli jest ona wymagana) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie wymagań pracodawcy określonych w załączanej informacji starosty; - dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski (np. wydruki z ZUS  - ZUS RCA za ostatnie 3 miesiące wraz z informacją o wysyłce i potwierdzeniu); -  dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce. Takimi dokumentami mogą być np. umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, czy  rezerwacja hotelowa. - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. - jeśli przebywa w Polsce dłużej

ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA/UDZIELENIA ZEZWOLENIA

Nie każdy cudzoziemiec przebywając na terytorium Polski może ubiegać się o ten typ zezwolenia na pobyt, nawet jeśli wykonuje on pracę. Wojewoda odmawia  wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt i pracę, gdy cudzoziemiec:


Jest pracownikiem delegowanym do pracy w Polsce na określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Polski – przez cały okres delegowania (w przypadku delegowania, cudzoziemiec powinien ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przed cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego do Polski);


Wjechał do Polski na podstawie zobowiązań określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą lub inwestycjami;


Prowadzi działalność gospodarczą w Polsce;


Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy sezonowej;


Procedura nie zostanie wszczęta również wtedy, gdy cudzoziemiec:


Przebywa na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej przez władze polskie w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;


Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu turystycznym lub w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen.


Wojewoda odmawia (po wszczęciu postępowania) udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie tylko jeśli cudzoziemiec nie spełnia określonych wymagań (np. nie spełnia wymagań określonych w informacji starosty) , ale także gdy nie spełnia ich pracodawca (np. Wojewoda może odmówić udzielenia zezwolenia jeśli pracodawca nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi w danym okresie, w szczególności zawiesił działalność lub został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji).

DECYZJA O UDZIELENIU ZEZWOLENIA NA POBYT I PRACĘ

Decyzja poświadcza prawo cudzoziemca do pobytu w Polsce i do podjęcia w Polsce pracy na rzecz konkretnego pracodawcy i na warunkach w niej wskazanych. W decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę wskazane są dane pracodawcy cudzoziemca, stanowisko, na którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę. W przypadku, gdy cudzoziemiec zamierza pracować u kilku pracodawców, to w decyzji wskazanych jest tych kilku pracodawców, a warunki wykonywania pracy zostają określane odrębnie dla każdego podmiotu (pracodawcy).

Jeżeli cudzoziemiec utraci pracę u któregokolwiek z pracodawców wymienionych w decyzji, powinien on zawiadomić pisemnie o tym fakcie wojewodę, który wydał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w ciągu 15 dni roboczych od momentu utraty pracy. Jeżeli cudzoziemiec powiadomił w terminie pisemnie wojewodę o utracie pracy, to jego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie może być cofnięte w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy. Jeżeli w terminie 30 dni od momentu utraty pracy i powiadomienia o tym fakcie wojewody, cudzoziemiec nie znajdzie nowej pracy, to jego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może zostać cofnięte, czyli unieważnione.

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA ZMIAN W DECYZJI

Na wniosek cudzoziemca zezwolenie na pobyt i pracę może być w każdym czasie zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę na innych warunkach niż wskazane w decyzji. Dotyczy to: -  stanowiska, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę; -  najniższego wynagrodzenia, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku; -  wymiaru czasu pracy; - rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę. W trybie zmiany decyzji nie jest możliwe dokonanie zmiany pracodawcy. Oznacza to, że jeżeli w decyzji na pobyt i pracę jest wskazany pracodawca (jeżeli cudzoziemiec jest zwolniony z konieczności posiadania zezwolenia na pracę pracodawcy nie wskazuje się), a cudzoziemiec chce podjąć pracę u innego pracodawcy musi wystąpić o nowe zezwolenie na pobyt czasowy a nie o jego zmianę.

COFNIĘCIE

Zezwolenie na pobyt i pracę cofa się, poza standardowymi przesłankami do cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli: 1. Stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, a zezwolenie to nie zostało zmienione lub 2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jest w okresie likwidacji.

29 wyświetlenia
 

508 082 176

  • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com