Szukaj
  • Grzegorz Polański

Jak zalegalizować nielegalny pobyt w Polsce

Zezwolenie na pobyt czasowy

Podstawa prawna – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 187 pkt 6 ustawy – wraz z aktami wykonawczymi

Komu i na jaki okres może zostać udzielone

Cudzoziemcowi, jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

Cudzoziemiec składa wniosek osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, podczas nielegalnego pobytu.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.

Opłaty związane z udzieleniem zezwolenia: Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia – 340 zł Opłata za wydanie karty pobytu – 50 zł Małoletniemu cudzoziemcowi, który do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, nie ukończył 16. roku życia przysługuje ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł. Niezbędne dokumenty:


Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy


Cztery aktualne fotografie


Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość

Typowe dokumenty potrzebne do rozpatrzenia wniosku:


dokumenty potwierdzające prowadzenie życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu.


Dokument ten wydawany jest z urzędu przez wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi tego zezwolenia. Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Dokument ten należy odebrać osobiście. W przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który do dnia jej odbioru nie ukończył 13. roku życia, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Prawo do wykonywania pracy

Zezwolenie to nie przyznaje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudniania należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane

46 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 

508 082 176

  • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com