Szukaj
  • Grzegorz Polański

Dziecko cudzoziemca urodzone w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy – małoletnie dziecko cudzoziemca urodzone w okresie ważności wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy

Podstawa prawna – ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 160 pkt 2 ustawy – wraz z aktami wykonawczymi

Komu i na jaki okres może zostać udzielone

Małoletniemu dziecku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres do dnia, w którym upływa termin ważności wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielonych przedstawicielowi ustawowemu dziecka.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Wniosek składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Opłaty związane z udzieleniem zezwolenia Opłata skarbowa 340 zł Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł Małoletniemu cudzoziemcowi, który do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, nie ukończył 16. roku życia przysługuje ulga w opłacie za wydanie karty pobytu w wysokości 25 zł.

Niezbędne dokumenty

  1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

  2. Cztery fotografie ;

  3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

  4. odpis aktu urodzenia dziecka;

  5. dokumenty potwierdzające posiadanie przez rodzica dziecka, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt czasowy lub wizy;

  6. dokumenty potwierdzające poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu ( dla osoby w rodzinie – w wysokości wyższej niż 528 zł netto miesięcznie), np. zeznania PIT o wysokości osiągniętego dochodu rodzica składającego wniosek za ostatni rok podatkowy lub stosowne zaświadczenie z ZUS.

  7. dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  8. dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania).

masz pytania ? tel. 795 889 889 od pon. do pt. 9.00-17.00

29 wyświetlenia0 komentarz
 

508 082 176

  • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com