Szukaj
 • Grzegorz Polański

Kiedy DUW może odmówić Ci wydania karty

Przed zakończeniem okresu legalnego pobytu, w szczególności w przypadku, gdy cudzoziemiec planuje dalszy pobyt na terytorium RP i zamierza składać wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, należy upewnić się, że zostały spełnione wszystkie ustawowe warunki, gwarantujące pozyskanie zezwolenia na pobyt czasowy. Przede wszystkim upewnij się, że Twój status pobytowy umożliwia Ci złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Pamiętaj, że cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy:

 • udzielono mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 99 ust. 1 pkt 1),

 • przebywa na terytorium RP na podstawie wizy Schengen, upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 (cel wydania „21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe) (art. 99 ust. 1 pkt 2),

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, udzielonego w przypadkach, o których mowa w art. 181 ust. 1 (zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu – do 3 miesięcy) (art. 99 ust. 1 pkt 3),

 • udzielono mu zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub nadano mu status uchodźcy w RP (art. 99 ust. 1 pkt 4),

 • ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu (art. 99 ust. 1 pkt 5),

 • jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców, lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju (art. 99 ust. 1 pkt 6),

 • odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany (art. 99 ust. 1 pkt 7),

 • został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu, określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, a także w przypadku przedłużenia tego terminu (art. 99 ust. 1 pkt 8),

 • jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6 (art. 99 ust. 1 pkt 9),

 • przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Przepisu nie stosuje się w przypadku wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną) (art. 99 ust. 1 pkt 10),

 • przy składaniu wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć był do tego obowiązany (art. 99 ust. 1 pkt 3).

Poza statusem pobytowym należy spełnić szereg dalszych przesłanek, bowiem każda z nich może stanowić o odmowie wydania zezwolenia, mimo że wniosek został złożony. Udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się cudzoziemcowi, gdy:

 • nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące (art. 100 ust. 1 pkt 1)

 • obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na terytorium RP niepożądany (art. 100 ust. 1 pkt 2)

 • jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu (art. 100 ust. 1 pkt 3)

 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 100 ust. 1 pkt 4)

W postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy:  a) złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje (art. 100 ust. 1 pkt 5 lit. a) b) zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę, albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako autentycznego, lub takiego dokumentu używał jako autentycznego (art. 100 ust. 1 pkt 5 lit. b)

 • zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 100 ust. 1 pkt 6)

 • nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa (art. 100 ust. 1 pkt

 • podlegając obowiązkowi leczenia obowiązkowemu leczeniu podlegają osoby chore na gruźlicę płuc, kiłę oraz rzeżączkę), nie wyraża zgody na to leczenie (art. 100 ust. 1 pkt 8)

 • złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium RP lub przebywa na tym terytorium nielegalnie (art. 100 ust. 1 pkt 9). Uwaga! Nie dotyczy zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu – do 3 miesięcy (art. 181 ust. 1).

Ponadto cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia wojewody, który udzielił zezwolenia w terminie 15 dni roboczych o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia (zgodnie z art. 113), jeżeli wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy złożył przed upływem roku od upływu okresu ważności poprzedniego zezwolenia. Zgodnie z obowiązującą ustawą cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 105 ust. 1). Jednak jeżeli wniosek nie został złożony przez cudzoziemca osobiście, wojewoda wzywa go do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania (art. 105 ust. 2). Obowiązek osobistego stawiennictwa oraz oddania odcisków linii papilarnych dotyczy wszystkich osób powyżej 6 roku życia.

201 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 

508 082 176

 • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com