Szukaj
 • Grzegorz Polański

Cel pobytu - pobyt z cudzoziemcem ( łączenie z rodziną )


1. Kogo dotyczy wniosek? Członków rodziny cudzoziemca, przebywających juz w Polsce lub zamierzających tu przyjechać.

Małżonek, małoletnie dziecko cudzoziemca lub jego małżonka mogą uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce, jeśli przebywa on w Polsce na podstawie jednego z następujących tytułów pobytowych:


- na podstawie zezwolenia na pobyt stały, - na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, - w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, - w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej, - co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok, - na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, - na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, - na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, - na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej, - w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

 • Zezwolenie to uprawnia małżonka cudzoziemca do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego dokumentu, uprawniającego cudzoziemca do wykonywania pracy w postaci zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na tzw. inne okoliczności, dla członków rodziny cudzoziemca i osób prowadzących z nim życie rodzinne

Jeśli cudzoziemiec przebywający w Polsce lub przebywający w Polsce członek jego rodziny nie spełniają podanych wyżej wymagań, można wtedy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na tzw.  inne okoliczności.  Cudzoziemiec, którego wniosek dotyczy, musi przebywać w chwili jego składania w Polsce.

 • Zezwolenie to nie przyznaje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudniania należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane.

Zezwolenie na pobyt czasowy  dla dziecka cudzoziemca urodzonego w okresie ważności posiadanej przez niego wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy Dotyczy małoletniego dziecka cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy.

 • Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres do dnia, w którym upływa termin ważności wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy udzielonych przedstawicielowi ustawowemu dziecka.

 • W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Wniosek należy złożyć bez zbędnej zwłoki po narodzinach dziecka, ale już po uzyskaniu przez niego paszportu.

2. Warunki, które muszę spełnić PODSTAWOWE INFORMACJE:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;

 • zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;

 • dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;

 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

 • W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów. Wniosku tego nie może złożyć ustanowiony przez rodziców pełnomocnik, kiedy oni sami przebywają za granicą.

 • Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która w dniu złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność. Obowiązek składania odcisków palców nie dotyczy cudzoziemców, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 6 roku życia. Powyższe nie dotyczy sytuacji, kiedy wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt mieszkającego za granicą dziecka składają rodzice przebywający już w Polsce, na zasadach opisanych wcześniej. Wówczas obecność dziecka, które ukończyło 6. rok życia wymagana będzie przy składaniu wniosku o wydanie karty Pobytu po jego przyjeździe do Polski. 

 • Kartę pobytu cudzoziemiec odbiera osobiście. W przypadku małoletnich, którzy nie ukończyli 13. roku życia do dnia jej odbioru, kartę odbiera jego rodzic, kurator lub przedstawiciel ustawowy. Małoletni w chwili obioru karty musi się jednak znajdować na terytorium RP.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną  może być udzielone również wstępnemu w linii prostej lub osobie pełnoletniej odpowiedzialnej za małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki.

3. Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • 3 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;  w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku;

 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami:

 • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wgladu); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 kserokopia dokumentu podróży;

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 • Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.

4. Jakie opłaty muszę wnieść?

 • 340 zł w momencie złożenia wniosku na konto:

C

39 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 

508 082 176

 • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com