Szukaj
  • Grzegorz Polański

Zatrudnianie obcokrajowców przez Agencje Pracy Tymczasowej

Aktualizacja: 30 gru 2020

Ukrainiec z kartą pobytu w kraju europejskim. Jak zalegalizować jego pobyt w Polsce?Cudzoziemiec, na podstawie karty pobytu wydanej w kraju Unii Europejskiej innym niż Polska może legalnie przebywać w Polsce przez 90 dni. Po tym czasie należy zalegalizować jego pobyt w Polsce.Jak zatrudnić Ykraińca studiującego w Polsce?


Cudzoziemca z Ukrainy, który studiuje w Polsce stacjonarnie należy zatrudnić na podstawie standardowej procedury (jak Polaka). Jeżeli studia nie są stacjonarne to należy zatrudnić na podstawie standardowej procedury legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemca.Limit 18 miesięcy pracy tymczasowej u pracodawcy – użytkownika? Co potem?


W listopadzie 2018 roku mija 18 miesięcy od ustanowienia nowelizacji ustawy o APT. Ustala ona maksymalny okres pracy tymczasowej u jednego Klienta Agencji na 18 miesięcy. W związku z tym dużo Agencji zastanawia się co zrobić, aby jak najefektywniej i zgodnie z prawem poradzić sobie z sytuacją, w której Klient i pracownicy chcą w dalszym ciągu ze sobą współpracować. Jedyną możliwością jest przejście na na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z dotychczasowym pracodawcą-użytkownikiem. Jeżeli jednak pracodawca zatrudnia pracowników na umowę o pracę, to nie powinien pracowników pracujących w tym samych warunkach zatrudniać na umowę zlecenie.Praca cudzoziemca czekającego na pozwolenie na pobyt i pracę – czy jest legalna?Jeżeli pracownikowi kończy się pozwolenie na pobyt oraz pracę i został złożony kolejny wniosek o analogiczne pozwolenie, to pracownik może pracować do czasu rozpatrzenia wniosku. Zwykle na rozpatrzenie wniosku trzeba czekać od pół roku do roku. Takiego pracownika należy zatrudnić analogicznie jak gdyby posiadał pozwolenie. Należy stworzyć aneks do umowy, że pracownik pracuje do czasu wydania pozwolenia oraz zgłosić pracownika do ZUSu.Ile może pracować obywatel Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii lub Ukrainy zatrudniony na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?Obcokrajowiec na podstawie oświadczenia może pracować 6 miesięcy w ciągu roku (180 dni w ciągu kolejnych 360 dni).Na jakiej podstawie zatrudnić obcokrajowca, który przepracował w Polsce 180 dni w ciągu 360 dni?Jeżeli cudzoziemiec przepracował już 180 dni w ciągu kolejnych 360 dni to nie ma możliwości zatrudnienia go na podstawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jednak można zatrudnić go na podstawie zezwolenia na pracę typu A. Aby było to możliwe wniosek o zezwolenie typ A należy złożyć po 90 dniach pracy cudzoziemca na umowie o pracę na podstawie oświadczenia.Kiedy można zatrudnić cudzoziemca bez zezwolenia?Cudzoziemca można zatrudnić bez zezwolenia jeżeli: 1.posiada status uchodźcy nadany przez RP, 2. udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej, 3. posiada zezwolenie na pobyt stały, 4. ma zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej Polskiej; (Podstawa prawna: art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późń. zm).Delegowanie cudzoziemca w Polsce do pracy w UE na podstawie karty stałego pobytu – czy to możliwe?Delegowanie cudzoziemca z kartą stałego pobytu do Unii Europejskiej przebiega analogicznie jak delegowanie obywateli Polski. Na podstawie karty stałego pobytu cudzoziemiec może mieszkać i pracować w Polsce. Co więcej, może on podróżować po UE w celach turystycznych. Jednak nie może podjąć pracy w innym kraju UE bez odpowiedniego zezwolenia czy oświadczenia. Za to, cudzoziemiec może być do tych krajów delegowany.Ruch bezwizowy – jak zatrudnić cudzoziemca z paszportem biometrycznym?W czerwcu 2017 został wprowadzony ruch bezwizowy w strefie Shengen dla osób pochodzących z Ukrainy, Gruzji, czy Mołdawi. Umożliwia on przebywanie w Polsce cudzoziemców bez konieczności posiadania wizy. Co więcej nie wyklucza to również legalnego podjęcia pracy w Polsce. Jednak okres pracy (jak i pobyt w Polsce) jest ograniczony do 90 dni w ciągu 180 dni. Zatrudniając cudzoziemca z Ukrainy, Gruzji, czy Mołdawi z paszportem biometrycznym można zatrudnić go na okres nie dłuższy niż 90 dni od daty widniejącej na pieczątce wjazdowej w paszporcie. Zatrudnienie należy zalegalizować składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Na wydanie oświadczenia należy czekać nawet do 30 dni. Cudzoziemiec może zacząć pracę dopiero po wydaniu oświadczenia – dlatego okres jego pracy może dodatkowo ulec skróceniu.Zezwolenie na pracę cudzoziemca wydane na inną firmę – czy można na jego podstawie zatrudnić cudzoziemca?Niestety nie. Aby zatrudnić cudzoziemca należy w Urzędzie Wojewódzkim złożyć wniosek o zezwolenie na pracę i podać dane firmy, w której obcokrajowiec rzeczywiście będzie pracował.Zezwolenie na pracę a zmiana formy zatrudnieniaJeżeli zezwolenie na pracę wydano na podstawie umowy o pracę to nie ma możliwości zmiany formy zatrudnienia na umowę zlecenie.Stanowiska pracy na które nie potrzeba zgody statosty a dokumentacja pracownikaPodczas zatrudniania cudzoziemca za pomocą uproszczonej metody (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) na stanowisko, na które nie potrzeba zgody starosty nie ma potrzeby udokumentowania umiejętności pracownika w celu potwierdzenia jego zawodu. Jednakże odpowiednie władze mogą poprosić o dokumenty potwierdzające umiejętności pracownika.Rozliczanie PIT-11 brak numeru PESEL cudzoziemcaSystem odrzuci deklarację, w której rubryka numeru PESEL będzie pusta. Co zatem zrobić jeżeli cudzoziemiec, którego zatrudniliśmy nie posiada numeru PESEL? Nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Na chwile obecną przechodzą deklaracje z numerem 9999999 wpisanym w pole numeru PESEL. Jednakże, może się to zmienić, dlatego warto, aby cudzoziemiec posiadał numer PESEL. Jest on wymagany od 2018 r.. PESEL powinien być nadawany obcokrajowcom podczas meldunku obcokrajowca w Polsce na pobyt stały lub czasowy. Jeżeli obcokrajowiec się nie meldował, powinien złożyć wniosek o wydanie numeru PESEL bez meldunku.Rozliczanie PIT-11 brak adresu cudzoziemcówPodczas legalizacji zatrudnienia cudzoziemca należy poprosić o adres zamieszkania w kraju z którego pochodzi. Adres ten jest potrzebny do m.in. do wysyłki deklaracji PIT, świadectwa pracy. Jeżeli cudzoziemiec nie podał swojego adresu adresu zamieszkania (i np. został zgłoszony do ZUS z adresem kwatery pracowniczej) to świadectwo pracy należy wysłać na taki adres, jaki się posiada. Pozwoli to na zachowanie formalności.System HRappka pomoże Ci zautomatyzować wszystkie formalności związane z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.
40 wyświetlenia0 komentarz
 

508 082 176

  • Facebook

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com