Szukaj
  • Grzegorz Polański

Świadczenie rodzinne dla cudzoziemca

Dostęp do świadczeń na niepełnosprawne dziecko - opiekuńczych (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), rodzinnych, wychowawczych, oraz świadczenia dobry start przysługuje wszystkim cudzoziemcom, którzy są uprawnieni do pracy w Polsce, albo są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.


Ww. świadczenia przysługują cudzoziemcom:

  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

  • jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

  • przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy

  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin

  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Wnioski o przyznanie ww. świadczeń składa się w Urzędzie Dzielnicy (Wydziałach Spraw Społecznych i Zdrowia/Świadczeń) właściwej dla miejsca zamieszkania.

77 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
 

508 082 176

©2020 by KARTA POBYTU LTD. Stworzone przy pomocy Wix.com

  • Facebook