Paszport Wrocław

Nasze biuro pomaga w procedurze nabycia polskiego obywatelstwa, które dotyczy osób, pragnących zostać prawnymi obywatelami Polski. Można je uzyskać:

 • z mocy prawa (małoletnie dziecko, którego przynajmniej jedno z rodziców ma polskie obywatelstwo lub urodziło się na terenie Polski, a obywatelstwo rodziców jest nieokreślone);

 • z nadania przez Prezydenta RP;

 • przez uznanie za pośrednictwem wojewody;

 • poprzez przywrócenie.

Polskie obywatelstwo mogą nabyć jedynie cudzoziemcy, którzy zajęli się wcześniej legalizacją pobytu w kraju. Okres zamieszkania w Polsce nie jest warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Można go złożyć osobiście bądź korespondencyjnie. Termin na podjęcie decyzji jest nieograniczony. Prezydent może odmówić nadania obywatelstwa polskiego bez podania przyczyny postanowienia.

Czy w Polsce można posiadać podwójne obywatelstwo?

Każdy obywatel Polski może posiadać podwójne obywatelstwo: polskie oraz innego kraju. Oznacza to, że osoba, która ubiega się o nadanie polskiego obywatelstwa, nie musi zrzekać się praw i obowiązków wobec państwa ojczystego. Równocześnie, zgodnie z art. 3 ustawy o obywatelstwie, każdy, kto posiada podwójne obywatelstwo podlega takim samym przywilejom i powinnościom, jak osoby wyłącznie z polskim obywatelstwem. Jednakże nie wszystkie państwa akceptują taki dualizm. Dlatego przed rozpoczęciem procedury o uzyskanie statutu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej należy zapoznać się z regulacjami prawnymi w ojczyźnie.

Nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP

 

KOGO DOTYCZY WNIOSEK?

 

Dotyczy osób, które chcą uzyskać obywatelstwo polskie w drodze nadania przez Prezydenta RP. 
 

2. WARUNKI, KTÓRE MUSZĘ SPEŁNIĆ:

 

 • Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia.

 • Rozstrzygnięcia Prezydenta RP w sprawach obywatelstwa mają charakter uznaniowy, nie wymagają uzasadnienia i nie podlegają zaskarżeniu.

 • W sprawach nadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego za wyjątkiem przepisów dotyczących doręczeń korespondencji.

 • Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składasz osobiście lub korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub polskiego konsula.

 • Jeśli przebywasz w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym możesz złożyć wniosek jedynie za pośrednictwem właściwego dla miejsca Twojego stałego zamieszkania polskiego konsula.

 • Ważność Twojej karty pobytu, paszportu lub dokumentu podróży nie może być krótsza niż 6 miesięcy w chwili złożenia wniosku. Przez cały okres rozpatrywania wniosku w Kancelarii Prezydenta RP musisz posiadać ważny dokument paszportowy albo dokument podróży oraz ważną kartę pobytu.

 • Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu i paszporcie zagranicznym powinny być jednolite. Dane widniejące w polskich aktach stanu cywilnego muszą być jednolite.

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 • Jeśli nie posługujesz się językiem polskim w stopniu komunikatywnym, jesteś zobowiązany/a do stawiennictwa w celu złożenia wniosku wraz z polskim tłumaczem przysięgłym.

 • Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego tylko dla małoletniego dziecka musi być podpisany przez oboje rodziców. Dziecko, które ukończyło 16 lat, musi wyrazić zgodę na nadanie mu obywatelstwa polskiego.

 • Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 • Jeśli posiadasz Kartę Polaka, jesteś zobowiązany/a do jej zwrotu w chwili odbioru dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego. Karta Polaka traci ważność z mocy prawa z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.
   

JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ ZŁOŻYĆ?

 
Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii. 

Występując o nadanie obywatelstwa polskiego, składasz:

 • Wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim, na formularzu urzędowo określonym (1 szt.) 

 • Zdjęcie biometryczne, 

 • Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki;  

 • Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu małżeństwa - nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim. Jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o tym fakcie;

 • Stronę Twojego ważnego paszportu zagranicznego z danymi osobowymi, dokumentu podróży lub dowodu osobistego potwierdzającego Twoją tożsamość i obywatelstwo;

 • Twoją ważną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE 

 • Decyzję zezwalającą na Twój pobyt w Polsce;

 • Uwierzytelnioną kopię strony ważnego paszportu zagranicznego Twojego małżonka z danymi osobowymi, dokumentu podróży lub dowodu osobistego potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka;

 • Pisemne oświadczenie Twojego małżonka o wyrażeniu zgody na udostępnienie kopii ważnego dokumentu tożsamości małżonka na potrzeby postępowania w sprawie nadania Tobie obywatelstwa polskiego;

 • Dokumenty potwierdzające Twoje aktualne źródła utrzymania, np. aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej itd.;

 • Dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia zawodowe, np. stopnie i tytuły naukowe i zawodowe, prace twórcze, publicystykę, nagrody, wykonane projekty itd.;

 • Dokumenty potwierdzające prowadzoną przez Ciebie działalność polityczną i społeczną;

 • Dokumenty Twoich rodziców i dalszych wstępnych, pod warunkiem że posiadali/posiadają obywatelstwo polskie lub są/byli osobami narodowości polskiej;  

 • Dokumenty świadczące o posiadaniu przez Ciebie obywatelstwa polskiego w przeszłości, jego utracie oraz dacie nabycia obywatelstwa obcego;   

 • Dodatkowe dokumenty, które chcesz załączyć do wniosku (np. listy polecające, opinie itp.).

Zwróć uwagę!
Jeżeli we wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego podajesz określone dane i informacje, to zarazem musisz przedstawić dokumenty, które te dane i informacje potwierdzają. Nie ma jedynie obowiązku udokumentowania Twojego adresu zamieszkania, informacji o znajomości języka polskiego oraz tego, czy ubiegałeś/aś się o nabycie obywatelstwa polskiego w przeszłości.

Jeżeli sprawujesz władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, które chcesz objąć swoim wnioskiem, to dodatkowo załączasz:

 • Zdjęcie biometryczne dziecka;

 • Odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia Twojego dziecka wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, imię i  nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki;

 • Stronę ważnego paszportu zagranicznego dziecka z jego danymi osobowymi;

 • Ważną kartę pobytu dziecka, jeżeli dziecko mieszka na stałe w Polsce;

 • Decyzję zezwalającą dziecku na pobyt w Polsce, o ile dziecko mieszka na stałe w RP;

 • Dodatkowe dokumenty dotyczące dziecka, które chcesz załączyć do wniosku (np. opinie, świadectwa szkolne, dyplomy itp.);

 • Oświadczenie drugiego rodzica o wyrażeniu zgody na nadanie dziecku obywatelstwa polskiego. Oświadczenie przyjmuje:

- wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tego rodzica, tj. ten wojewoda, który wydał rodzicowi aktualną kartę pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE - jeżeli rodzic mieszka w Polsce,
- polski konsul - jeżeli rodzic ten stale mieszka za granicą lub przebywa w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym bądź toczy się wobec niego postępowanie legalizacyjne.

 • Oświadczenie dziecka, które ukończyło 16 lat, o wyrażeniu zgody na nadanie mu obywatelstwa polskiego złożone osobiście 

Uznanie za obywatela polskiego -

procedura w DUW

 Kogo dotyczy wniosek?


Dotyczy osób, które chcą nabyć obywatelstwo polskie w drodze uznania przez Wojewodę Mazowieckiego i spełniają warunki wskazane w art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim, np. posiadają zezwolenie na pobyt stały na terytorium RP.
 

 Warunki, które muszę spełnić:

 

 • Stosownie do art. 30 ust. 1 obowiązującej ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim za obywatela polskiego uznaje się:

1) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
2) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:
   a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub
   b) nie posiada żadnego obywatelstwa;
3) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
5) małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
6) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
   a) posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
   b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
7) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

 • Ważność Twojego paszportu lub dokumentu podróży oraz karty pobytu nie może być krótsza niż 3 miesiące w chwili składania wniosku.

 • Dane zawarte w polskich aktach stanu cywilnego, karcie pobytu oraz paszporcie zagranicznym powinny być jednolite. Dane widniejące w polskich aktach stanu cywilnego muszą być jednolite.

 • Wypełniając wniosek o uznanie za obywatela polskiego, posługujesz się tymi danymi osobowymi, które widnieją w odpisach aktów stanu cywilnego wydanych przez polski Urząd Stanu Cywilnego.

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym składasz wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Lista tłumaczy przysięgłych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 • Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów z języka polskiego dostępne są na stronie internetowej http://certyfikatpolski.pl/.

 • W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez Ciebie dodatkowych dokumentów albo informacji niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.

 • Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 • Jeśli posiadasz Kartę Polaka, to w chwili odbioru dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego jesteś zobowiązany/a do jej zwrotu. Z dniem wydania dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego posiadana Karta Polaka traci ważność z mocy prawa.
   

Jakie dokumenty muszę złożyć?


Odpisy aktów stanu cywilnego wydane przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego składasz w oryginale, zaś pozostałe dokumenty w postaci uwierzytelnionych kopii. Uwierzytelnienia kopii dokonuje polski notariusz (tj. notariusz w rozumieniu polskich przepisów o notariacie), polski konsul poza granicami RP 

Występując o uznanie za obywatela polskiego, składasz:

 • Wniosek sporządzony w języku polskim na formularzu urzędowo określonym (1 szt.) 

 • Zdjęcie biometryczne, czyli kolorową fotografię (1 szt.) o wym. 4,5 cm x 3,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle

 • Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu urodzenia wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, zawierający imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko ojca oraz imię i nazwisko rodowe matki;  

 • Odpis skrócony lub zupełny Twojego aktu małżeństwa - nie starszy niż 3 miesiące - wydany przez polski Urząd Stanu Cywilnego na podstawie polskich ksiąg stanu cywilnego, pod warunkiem że jesteś lub byłeś/aś w związku małżeńskim. Jeśli małżeństwo ustało na skutek rozwodu, to załączasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o rozwodzie; jeżeli zaś małżeństwo ustało wskutek śmierci współmałżonka, to przedstawiasz odpis aktu małżeństwa zawierający wzmiankę o tym fakcie;

 • Cały (tj. wraz z pustymi stronami) Twój ważny paszport zagraniczny lub dokument podróży;

 • Twoją ważną kartę stałego pobytu wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego

WAŻNE! - jeśli legitymujesz się kartą pobytu wydaną przez innego wojewodę, to przed złożeniem wniosku o uznanie za obywatela polskiego koniecznie wymień ją na kartę pobytu wydaną przez Wojewodę Dolnośląskiego

 • Decyzję zezwalającą na Twój stały pobyt w Polsce, osiedlenie się lub pobyt rezydenta długoterminowego UE;  

 • Twoje urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, tj. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, technikum bądź dyplom licencjacki lub magisterski wraz z suplementem, z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski), świadectwo ukończenia szkoły za granicą RP z wykładowym językiem polskim albo certyfikat wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1. Jakiekolwiek certyfikaty i zaświadczenia wydane przez inne instytucje nie są akceptowane;  

 • Oświadczenie o datach Twoich wyjazdów z Polski i powrotów oraz o miejscach pobytu za granicą w okresach wskazanych w art. 30 ust.1 ustawy (wzór oświadczenia w załączniku);  

 • Uwierzytelnioną kopię strony ważnego paszportu zagranicznego Twojego małżonka z danymi osobowymi, dokument podróży lub dowód osobisty potwierdzający tożsamość i obywatelstwo małżonka;

 • Pisemne oświadczenie Twojego małżonka o wyrażeniu zgody na udostępnienie kopii ważnego dokumentu tożsamości małżonka na potrzeby postępowania w sprawie uznania Ciebie za obywatela polskiego;

 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o uznaniu za obywatela polskiego (219 PLN);  

 • Dokumenty potwierdzające Twoje stabilne i regularne źródła dochodu w Polsce (np. zaświadczenie o zatrudnieniu z wysokością wynagrodzenia wraz z Twoją umową o pracę i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; w przypadku umów zawartych w krótkim okresie czasu - raport RMUA wraz z umowami i rozliczeniem PIT za ubiegły rok; zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem jego wielkości w hektarach przeliczeniowych; w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej dokumenty z księgowości, z których wynika, że działalność gospodarcza przynosi dochód łącznie z rozliczeniem PIT za ubiegły rok itp.);

 • Dokument potwierdzający posiadanie przez Ciebie tytułu prawnego do zajmowania lokalu mieszkalnego, tj. umowę najmu lokalu, akt własności albo umowę użyczenia (w przypadku umowy użyczenia lokalu załączasz także akt notarialny dotyczący użyczonego lokalu; umowa użyczenia jest zawierana między wstępnymi, zstępnymi, rodzeństwem);

 • Decyzję w sprawie wydania Tobie Karty Polaka, o ile jesteś/byłeś/aś posiadaczem tego dokumentu.

4. Jakie opłaty muszę wnieść?

 

 • 219 PLN za decyzję o uznaniu za obywatela polskiego;

 • 17 PLN za pełnomocnictwo, jeżeli działasz przez pełnomocnika, a Twoim pełnomocnikiem nie jest małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo.

 •  

 • Zainteresowany ? Kontakt pod numerem 508 082 176Stosunek pokrewieństwa powinny potwierdzać załączone do wniosku dokumenty.