Karta Stałego Pobytu

Karta stałego pobytu jest wydawana w przypadkach określonych w art. 195 ustawy o cudzoziemcach i dotyczy:

 • małoletniego dziecka polskiego obywatela, który sprawuje nad nim opiekę rodzicielską;

 • małoletniego dziecka cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i sparuje nad nim władzę rodzicielską:

 • małżonka obywatela RP, który w momencie składania wniosku jest w zgodnym z polskim prawem związku małżeńskim przez co najmniej 3 lata;

 • osoby o polskim pochodzeniu, która zamierza zamieszkać w Polsce na stałe, a co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;

 • posiadacza ważnej Karty Polaka, który pragnie zostać w Polsce na stałe.

Kiedy i jakie dokumenty muszę złożyć w DUW?

Dokumenty w sprawie wydania Karty Stałego Pobytu należy złożyć w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (DUW), najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce. Należą do nich:

 • 2 egzemplarze wypełnionego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (dziecko do 13 lat – tylko 1 egzemplarz);

 • 4 kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy na jednolitym jasnym tle, które wyraźnie przedstawiają oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków (twarz powinna zajmować 70 – 80% zdjęcia);

 • ważny dokument podróży (paszport) do wglądu i dwie kserokopie wszystkich jego zapisanych stron, czyli z pieczątkami, adnotacjami, wpisami (dziecko do 13 lat – tylko 1 egzemplarz);

 • potwierdzenie nieprzerwanego pobytu w Polsce;

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (jeśli jest wymagana);

 • dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.

Więcej informacji ? 795 889 889