Karta pobytu czasowego

Karta pobytu czasowego jest wydawana Cudzoziemcom, którzy przedstawili uzasadnienie zamieszkania na terenie Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Wniosek wraz z kompletem dokumentów należy złożyć osobiście w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (DUW). Przesłanki, stojące za złożeniem wniosku o udzielenia pobytu czasowego, to między innymi:

 • podjęcie pracy;

 • prowadzenie działalności gospodarczej;

 • studiowanie na uczelni wyższej;

 • zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem polski i pozostanie w nim.

Wymogi formalne i dodatkowe przy zezwoleniu na pobyt czasowy

Dokumenty, które trzeba złożyć wraz z wnioskiem o pozwolenie na pobyt czasowy, można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to dokumenty formalne (bez ich dostarczenia postępowanie nie jest wszczynane, a po 7 dniach od daty wezwania wniosek pozostawia się bez rozpoznania), które stanowią podstawę w przypadku ubiegania się Kartę Pobytu Czasowego. Do drugiej grupy zalicza się wszystkie dodatkowe dokumenty, jakie różnią się w zależności od celu pobytu w Polsce jak np. potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Do dokumentów formalnych należą:

 • 2 wypełnione egzemplarze wniosku o udzielenie zgody na pobyt czasowy;

 • 4 fotografie spełniające wymogi takie same, jak podczas ubiegania się o Kartę stałego pobytu;

 • ważny dokument podróżny (paszport) do wglądu oraz dwie kopie;

 • potwierdzenie opłaty za postępowanie (cena zależy od celu pobytu).

Zadzwoń  do nas by poznać szczegóły - 795 889 889  lub 508 082 176

Pobyt czasowy - Nauka 

Zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę.
Wyżej wymienionego zezwolenia udziela się, jeśli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Niezbędne dokumenty:

 1. 3 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

 2. Cztery fotografie 

 3. Kopia paszportu - oryginał do wglądu 

 4. dokument potwierdzający podjęcie lub kontynuowanie nauki,

 5. dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskie,

 6. dokumenty poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz kosztów nauki .

 7. Opłata  340 zł 

Pobyt z obywatelem polskim

Kogo Dotyczy:

- cudzoziemca, będącego małżonkiem polskiego obywatela;
- małoletnich dzieci małżonka polskiego obywatela, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela lub zezwolenie na pobyt stały udzielone w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

 • Zezwolenie na pobyt udzielone cudzoziemcowi, małżonkowi obywatela Polski, uprawnia go do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi tego zezwolenia, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

Inni członkowie rodziny obywatela RP i osoby prowadzące z nim życie rodzinne

Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać udzielone również innym członkom rodziny obywatela RP, niż małżonek i małoletni pasierb, jeśli przebywają oni w Polsce

- ze względu na zależność finansową od niego lub pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym, w kraju, z którego przybył cudzoziemiec, lub
- powodu poważnych względów zdrowotnych wymagających osobistej opieki ze strony tego obywatela.

Wniosek o udzielenie zezwolenia może złożyć również cudzoziemiec, prowadzący życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polskim obywatelem, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

 • Zezwolenie to nie przyznaje prawa do wykonywania pracy na terytorium Polski. W celu podjęcia zatrudniania należy dodatkowo uzyskać zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 

 • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy  wniosek w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku;

 • 4 aktualne kolorowe fotografie, 

 • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron 

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 • Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku

Masz pytania ? Pisz do nas  office@advonetexpert.pl   

Pobyt z cudzoziemcem

1. Kogo dotyczy wniosek?


Członków rodziny cudzoziemca, przebywających już w Polsce lub zamierzających tu przyjechać.

Małżonek, małoletnie dziecko cudzoziemca lub jego małżonka mogą uzyskać zezwolenie na pobyt w Polsce, jeśli przebywa on w Polsce na podstawie jednego z następujących tytułów pobytowych:

- na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
- na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
- w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy,
- w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
- co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok,
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych,
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,
- na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności długoterminowej,
- w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 • Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

 • Zezwolenie to uprawnia małżonka cudzoziemca do wykonywania pracy bez konieczności posiadania dodatkowego dokumentu, uprawniającego cudzoziemca do wykonywania pracy w postaci zezwolenia na pracę. W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 

 • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;  w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku;

 • 4 aktualne kolorowe fotografie,

 • ważny dokument podróży  kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu ,  w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 kserokopia dokumentu podróży;

 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 • Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku.

Masz pytania ?  508 082 176 

Kontakt

Dziękujemy za przesłanie!